Cyngor Cymuned Llanbedrog

Bod yn gynghorwr

Mae Un Llais Cymru - gyda chymorth Llywodraeth Cymru - wedi cyhoeddi fideo i hyrwyddo ac annog unigolion i gyflwyno eu henwau yn ymgeisyddion ar gyfer etholiadau cynghorau cymuned a thref a gynhelir ym mis Mai 2022. Mae’r fideo sydd ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:

Cymraeg Hafan - Un Llais Cymru

Saesneg Home - One Voice Wales

Mae’r fideo yn:

  • Codi ymwybyddiaeth o rôl a chyfraniad cynghorwyr cymuned a thref i gymdeithas 
  • Nodi sut mae cynghorwyr cymuned a thref mewn sefyllfa dda i wybod beth yw blaenoriaethau ac anghenion eu hardal leol a sut all cynghorau gydweithio gyda phartneriaid lleol i greu newid cadarnhaol
  • Nodi pwysigrwydd amrywiaeth mewn llywodraeth leol
  • Tynnu sylw at yr heriau y mae cynghorwyr yn eu hwynebu a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt e.e. trwy raglenni hyfforddiant a drefnir gan Un Llais Cymru
  • Amlinellu’r sgiliau, gwybodaeth a phrofiad y maent wedi’u meithrin trwy eu rôl a sut ellir eu defnyddio mewn agweddau eraill ar fywyd a gwaith, gorfod cyfarwyddo a deall nifer o faterion anghyfarwydd a chael gwell dealltwriaeth o sut mae democratiaeth leol yn gweithio
  • Cyfleu bod gan bawb sgiliau y gallent eu cynnig i rôl Cynghorydd o’u bywyd bob dydd e.e. trefnu, cyfathrebu, datrys problemau ac ati

Yn dilyn y canllawiau a derbynwyd 25 Mawrth, 2020 am sut allai Cyngor rheoli ei waith yn ystod yr argyfwng Coronafeirws presennol, mae Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych sut all Cynghorau reoli eu gwaith dros y misoedd nesaf, o gofio gofynion deddfwriaethol ynghylch materion ariannol a llywodraethiant, tra ar yr un pryd yn cadw’n gaeth at ganllawiau Llywodraeth ynghylch gwasanaethau iechyd cyhoeddus hanfodol.

 

Fel arfer, mae'r cyngor yn cyfarfod am 7:00 y.h ar yr nos Lun olaf o'r mis. Nid oes cyfarfod ym mis Awst na Rhagfyr. Cynhelir y cyfarfodyd naill yn Neuadd y Pentref, Llanbedrog.

Dyma rhestr cyfarfodydd y cyngor am y flwyddyn arianol nesaf:

Mai 2022
30
Dydd Llun
19:00
Cyngor Cymuned Llanbedrog
Cyfarfod y Cyngor
Agor i'r cyhoedd
Cyfarfod o bell - Zoom
Mehefin 2022
27
Dydd Llun
19:00
Cyngor Cymuned Llanbedrog
Cyfarfod y Cyngor
Agor i'r cyhoedd
Cyfarfod o bell - Zoom
Gorffenaf 2022
25
Dydd Llun
19:00
Cyngor Cymuned Llanbedrog
Cyfarfod y Cyngor
Agor i'r cyhoedd
Cyfarfod o bell - Zoom
Medi 2022
26
Dydd Llun
19:00
Cyngor Cymuned Llanbedrog
Cyfarfod y Cyngor
Agor i'r cyhoedd
Cyfarfod o bell - Zoom
Hydref 2022
31
Dydd Llun
19:00
Cyngor Cymuned Llanbedrog
Cyfarfod y Cyngor
Agor i'r cyhoedd
Cyfarfod o bell - Zoom
Tachwedd 2022
28
Dydd Llun
19:00
Cyngor Cymuned Llanbedrog
Cyfarfod y Cyngor
Agor i'r cyhoedd
Cyfarfod o bell - Zoom